Energia elektryczna – wielkość fizyczna określająca ilość mocy elektrycznej pobieranej w czasie. Jednostką energii elektrycznej jest watogodzina [Wh].

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – dokument określający szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych.

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) – Zbiór połączonych ze sobą urządzeń służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania, akumulowania oraz użytkowania energii elektrycznej energii elektrycznej połączonych w system umożliwiający ciągłą i nieprzerwaną pracę.

Licznik energii elektrycznej – urządzenie służące do dokonywania pomiarów zużycia energii elektrycznej u odbiorcy.

Moc elektryczna – wielkość fizyczna określająca pracę jaką wykonuje energia elektryczna w jednostce czasu. Jednostką mocy jest wat [W].

Odbiorca Końcowy – zgodnie z zapisami prawa energetycznego, odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek.

Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej.

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) (w skrócie Dystrybutor) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Opłata dystrybucyjna – opłata pobierana przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej za dostarczanie (dystrybucję) do obiektu energii elektrycznej wymaganej jakości.

Opłata dystrybucyjna stała – opłata pobierana przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej za dostarczanie energii elektrycznej do obiektu, niezależne od ilości pobranej energii. Wielkość tej opłaty zależna jest od zadeklarowanej przez odbiorcę mocy, której deklaruje się nie przekraczać.

Opłata dystrybucyjna zmienna – opłata pobierana przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej za dostarczanie energii elektrycznej do obiektu, której wysokość uzależniona jest od ilości pobranej energii. Opłata ta składa się z opłaty sieciowej, która pokrywa straty mocy w liniach przesyłowych i elementach przesyłu oraz koszty ich utrzymania oraz opłaty jakościowej będącej opłatą za utrzymanie równowagi systemu elektroenergetycznego.

Opłata handlowa – opłata doliczana do faktury za energię elektryczną przez niektórych sprzedawców energii elektrycznej, wynikająca z ponoszonych przez nich kosztów z tytułu prowadzenia obsługi Odbiorców.

Opłata za energię czynną – Opłata pobierana przez sprzedawcę energii elektrycznej za każdą zużytą przez odbiorcę kilowatogodzinę [kWh] energii elektrycznej.

Opłata za energię bierną – Podstawy prawne i sposób naliczania opłat za energię bierną określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną wraz z późniejszymi zmianami. Opłata pobierana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za dostarczanie do obiektu energii elektrycznej wymaganej jakości.

Prawo Energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) wraz z późniejszymi zmianami, będąca podstawowym aktem prawnym określającym funkcjonowanie rynku energii. Prawo energetyczne określa sposób kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określający organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Przedsiębiorstwo energetyczne – Podmiot gospodarczy prowadzący działalność w sektorze energetyki polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji lub obrocie energią elektryczną.

Sieć elektroenergetyczna – zestaw urządzeń i instalacji służący do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Sprzedawca energii elektrycznej – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się detaliczną sprzedażą energii elektrycznej, działające na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Taryfa – jest to zbiór cen i stawek opłat za energię elektryczną dla określonych odbiorców. Taryfę cen energii opracowuje przedsiębiorstwo energetyczne, a zatwierdzania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy – Liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię.

Umowa kompleksowa – umowa między Dostawcą energii a Klientem, stanowiąca podstawę dostarczania Klientowi energii elektrycznej, zawierająca elementy sprzedaży i dystrybucji energii.

Urząd Regulacji Energetyki – organ rządowy odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad polskim rynkiem energetycznym. Główne działania tego urzędu polegają na równoważeniu interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii.

Usługa dystrybucji – Usługa świadczona przez Przedsiębiorstwo energetyczne, obejmująca przesyłanie energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy oraz utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Zasada TPA (ang. Third Party Access) – Zasada dostępu stron trzecich – Zasada ta jest warunkiem i gwarancją istnienia wolnego rynku energii, ponieważ dzięki niej odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii, nadal korzystając z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). W praktyce zasada TPA sprowadza się do dokonywania zakupów energii elektrycznej i usług jej dystrybucji w oparciu o dwie osobne umowy (w odróżnieniu od wcześniej stosowanej jednej umowy kompleksowej):

  • Umowę na zakup energii elektrycznej z dowolnym przedsiębiorstwem obrotu;
  • Umowę na przesył (dystrybucję) energii elektrycznej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub Operatorem Systemu Przesyłowego w zależności od napięcia, na którym odbiorca jest przyłączony do sieci.