Dołącz do nas!

Jak zostać klientem GEON Sp. z o.o.?

Aby dołączyć do grupy Klientów GEON Sp. z o.o. wystarczy kontakt z naszą firmą przez wypełnienie formularza zmiany sprzedawcy lub kontakt pod numerem telefonu 032 730 28 80.

Jak skutecznie zmienić sprzedawcę na GEON Sp. z o.o.?

Po podpisaniu umowy  sprzedaży energii z GEON Sp. z o.o. rozpoczyna się procedura zmiany sprzedawcy, którą prowadzą pracownicy naszej firmy.
Odbiorca upoważnia GEON Sp. z o.o. do dokonania niezbędnych formalności – zgłoszenia zmiany sprzedawcy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który nadal będzie dostarczał (faktura za dystrybucję) energię zakupioną od GEON Sp. z o.o. (faktura za energię czynną) oraz wypowiedzenia umowy sprzedaży energii dotychczasowemu sprzedawcy. Jeśli to niezbędne pracownicy GEON Sp. z o.o. podpiszą w Państwa imieniu (na podstawie pełnomocnictwa) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy?

Krok 1. Zawarcie przez Odbiorcę umowy sprzedaży z GEON Sp. z o.o.

Na tym etapie Odbiorca zawiera umowę sprzedaży energii z GEON Sp. z o.o.
Usługa dystrybucji energii nadal będzie realizowana przez właściwego terytorialnie Operatora Systemu Dystrybucji (OSD).

Krok 2. Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy

Odbiorca podpisując umowę z GEON Sp. z o.o. upoważnia naszych pracowników do reprezentowania go przed dotychczasowym sprzedawcą w zakresie wypowiedzenia aktualnej umowy sprzedaży energii. Jeśli klient po raz pierwszy zmienia sprzedawcę energii pracownicy GEON Sp. z o.o. wypowiedzą w jego imieniu umowę kompleksową, czyli taką, która obejmuje zarówno sprzedaż energii czynnej elektrycznej, jak i świadczenie usług dystrybucji energii. W tym przypadku pracownicy GEON Sp. z o.o. podpiszą również w imieniu Odbiorcy wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym terytorialnie OSD. W przypadku, gdy klient posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii, pracownicy GEON Sp. z o.o. wypowiedzą dotychczasową umowę sprzedaży.
Obowiązywanie umowy sprzedaży energii zawartej z GEON Sp. z o.o. rozpocznie się w dniu wygaśnięcia umowy sprzedaży energii zawartej z dotychczasowym sprzedawcą.

Krok 3. Powiadomienie Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o zawarciu nowej umowy sprzedaży

Na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez Odbiorcę pracownicy GEON Sp. z o.o. poinformują właściwego terytorialne Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) o zmianie sprzedawcy energii. OSD w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od momentu otrzymania formularza zgłoszenia umowy sprzedaży, dokona weryfikacji formalnej, o wyniku której poinformuje odbiorcę.

Wniosek może zostać zweryfikowany negatywnie w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku lub stwierdzenia błędów we wniosku. W takim przypadku procedura zmiany sprzedawcy zostanie zakończona. Po usunięciu nieprawidłowości procedurę można wznowić. Wniosek pozbawiony błędów formalnych weryfikowany jest pozytywnie.

Krok 4. Zawarcie z OSD umowy o świadczenie usługi dystrybucji

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy energii GEON Sp. z o.o. złoży w imieniu Odbiorcy wniosek o zawarcie z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony i nie jest wymaga się każdorazowego jej wypowiadania i ponownego zawierania przy kolejnych zmianach sprzedawców.

W przypadku odbiorców, którzy kolejny raz zmieniają sprzedawcę energii krok ten jest pomijany.

Krok 5. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych

W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u Odbiorcy do wymagań technicznych określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Przesyłowego oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego należy wyposażyć odbiorcę w liczniki umożliwiające rejestrację i zdalną transmisję danych o zużyciu energii.

Krok 6. Odczyt wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego

W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży energii OSD dokonuje odczytu licznika.  Wskazanie licznika na dzień zmiany sprzedawcy energii OSD przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy jako odczyt końcowy oraz nowemu sprzedawcy jako odczyt początkowy.

Korzyści dla klienta

GEON Sp. z o.o. to podmiot skupiający swoich Partnerów – spółki akcjonariuszy, pod jedną marką działającą na rynku energii elektrycznej. W przeciwieństwie do innych sprzedawców oferujących energię odbiorcom przemysłowym, GEON Sp. z o.o. jako pierwsza spółka obrotu w Polsce, oferuje swoim Partnerom możliwość współtworzenia spółki kapitałowej poprzez nabywanie akcji i partycypowanie w zyskach (dywidendzie). W odróżnieniu od wielu firm na rynku GEON Sp. z o.o. funkcjonuje, jako przedsiębiorstwo energetyczne, a nie broker, przez co sprzedaje swoim Partnerom energię elektryczną bez dodatkowych prowizji.

Głównym celem naszej działalności jest sprzedaż energii elektrycznej (Koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki) do przedsiębiorstw – akcjonariuszy. Wraz ze swoimi Partnerami GEON Sp. z o.o. tworzy swoistą grupę zakupową, która poprzez konsolidację kilkunastu podmiotów występuje na rynku energii z dużym wolumenem zakupowym i silną pozycja negocjacyjną. Dzięki temu, każda ze spółek - Partnerów może nabywać energię elektryczną na dużo lepszych warunkach, niż gdyby występowała na rynek z indywidualnym zapytaniem ofertowym.

Dla naszych Partnerów zarządzamy i optymalizujemy kwestie związane z energią elektryczną. Dzięki zatrudnieniu pracowników doskonale znających realia, zasady i mechanizmy funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce – zarówno hurtowego jak i detalicznego, jesteśmy w stanie wskazać Państwu najlepszy moment na dokonanie zakupu energii elektrycznej na kolejne okresy dostaw. Dodatkowo dla naszych Partnerów świadczymy usługi szkoleniowe z rynku energii ze szczególnym uwzględnieniem metod i instrumentów energooszczędności, by pokazać jak skutecznie zmniejszyć zużycie energii i w efekcie obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa.

Formularz kontaktowy

Aby skontaktować się z nami wypełnij formularz: